Мрежата за децата против обявяването на Закона за социалните услуги за противоконституционен

До коментар [#12] от „Chubachubs“:

Разбира се.

Както наскоро отбелязах- целият закон прилича на гробище за домашни любимци- толкова мнохо кучета има заровени там.

Започваме с:

Принуда данъкоплатеца двойно да плати социалните услуги. Визирам :
Чл. 1. (1) Законът урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България.
(2) Целите на този закон са:
5. насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги.

Т.е. веднъж плащаме за администрация, после плащаме още ведъж, за НПО-та.

Продължаваме:

„Чл. 4. Социалната работа е дейност, която се основава на правата на човека и социалната справедливост и е насочена към подкрепа на отделния човек, семейството, групи или общности за подобряване на качеството им на живот чрез развитие на умения да използват собствените си възможности и тези на общността при посрещане на техните потребности.“

Следстви от чл. 1- това вече е явно нарушаване на Конституцията:
Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 14.
Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.
Чл. 32.
(1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

( Ако има нещо неясно тук-питайте)

Продължаваме:

Министерство на труда и социалната политика

Чл. 20. (1) Министърът на труда и социалната политика планира, разработва, координира, провежда и контролира изпълнението на държавната политика в областта на социалните услуги.

Възмутителното тук е, че МТСП е титуляр. Голяма част от услугите засягат дейността на МЗ. Забележителното е, че няма проблем това да е упоменато:

„Чл. 19. Министерският съвет определя държавната политика в областта на социалните услуги.“

Но не е.

Продължаваме:

Агенция за качеството на социалните услуги

Чл. 22. (1) За осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги се създава изпълнителна Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика.

Защо ни е още една агенция на “ бюджетна издръжка към министъра на труда и социалната политика“, като вече имаме Агенция за социално подпомагане, пак към същото министерство и със сходни функции? Защо не е към МЗ и МОН?

Продължаваме:

Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Сътрудничество на национално ниво

Чл. 23. Държавната политика в областта на социалните услуги се планира, разработва и провежда в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление, социалните партньори, доставчиците на социални услуги, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, висши училища, професионални организации на специалисти, предоставящи социални услуги, международни организации и лицата, ползващи социални услуги.

Директно нарушаване на :
Чл. 11.
(1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.
(3) Партиите съдействуват за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Редът за образуване и прекратяване на политически партии, както и условията за тяхната дейност се уреждат със закон.
(4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.
Чл. 12.
(1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси.
(2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.

Конституция

Продължаваме:

Частни доставчици на социални услуги

Чл. 30. Частни доставчици на социални услуги могат да са:
1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Нарушава:
Чл. 105.
(1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.
(2) Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация и на Въоръжените сили.
и
Чл. 51.
(1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане.
(2) Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при условия и по ред, определени със закон.
(3) Старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания, се намират под особена закрила на държавата и обществото.

Т.е. НПО не може да изземе тази функция. Гражданите плащат данъци на държавата за да ги върши тя тия неща. Визирам:
Чл. 45. (1) Всяка социална услуга, включена в Националната карта на социалните услуги, се финансира от държавния бюджет по стандарт за делегирана от държавата дейност, който е предназначен за финансиране на разходи за нейното предоставяне и разходи за насочване от общината за ползване на услугата.

Продължаваме:

Чл. 87. (1) Когато дете е поискало подкрепа от доставчик на социална услуга, доставчикът е длъжен да информира и да консултира детето с изключение на случаите на искане за ползване на резидентна грижа.
(3) В случай че потърсилото подкрепа дете е под 14-годишна възраст или е дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, доставчикът незабавно уведомява дирекция „Социално подпомагане“.

Но не се уведомяват родителите.

Нарушава:
Чл. 47.
(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
Конституция

3. Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни.
Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители – родители или настойници.

Закон за лицата и семейството

Продължаваме:

Основни дейности

Чл. 15. В зависимост от основните групи дейности видовете социални услуги са:
1. информиране и консултиране;
2. застъпничество и посредничество;
3. общностна работа;
4. терапия и рехабилитация;
5. обучение за придобиване на умения;
6. подкрепа за придобиване на трудови умения;
7. дневна грижа;
8. резидентна грижа;
9. осигуряване на подслон;
10. асистентска подкрепа.
Чл. 17. (1) В зависимост от средата, в която се предоставят, социалните услуги са:
(5) Социални услуги по чл. 15, т. 1 – 5 могат да се предоставят мобилно и във:
1. лечебни заведения;
2. институции в системата на предучилищното и училищното образование;
3. детски ясли;
4. места за подкрепа на деца с противоправно поведение;
5. центрове за лица, търсещи и/или получили международна закрила.

Чий ще го дирят НПО-тата в държавни учебни заедения, болници, бежански лагери? Родителите не могат да влязат без разрешение в училището, но НПО-тата даже могат да обучават???
Ако може да намерят нещо- защо плащаме данъци, а не директно на НПО-тата.
и т.н. и т.н.

Продължаваме:

Чл. 74. (1) Дирекция „Социално подпомагане“ извършва насочване за ползване на социални услуги:
1. от деца, родители, семейства и лица, които полагат грижи за деца, в случаите, когато услугите се предоставят като мярка за закрила на детето по реда на Закона за закрила на детето;

нарушава директно:

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
започвайки от :
Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.
Обърнете внимание и на Чл. 27.

Продължаваме:

Чл. 76. (1) Дирекциите „Социално подпомагане“ и общините координират дейностите по насочване за ползване на социални услуги, обменят информация и си оказват съдействие.
(2) За извършването на предварителната оценка при насочването дирекция „Социално подпомагане“ и общината могат да изискват информация и становища от други органи и институции на централно, регионално и местно ниво, от семейството и близките на лицето, от личния лекар на лицето, от лечебни заведения, от институции в системата на предучилищното и училищното образование и доставчици на социални услуги, като те са длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от дирекцията или общината.

От къде на къде НПО ще имат такава информация? Какво работят в Социалното подпомагане. Освен това нарушава Конституцията.

Право на социални услуги

Чл. 7. (1) Право на социални услуги има всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права или подобряване на качеството му на живот, независимо от неговите възраст, здравно състояние, образование, доходи, социално и имуществено състояние.
(2) Всяко дете има право на социални услуги, съобразени с неговите най-добри интереси, възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности.

Децата някакви по-специални хора ли са? И защо само те да имат право на най-добри стандарти? Ще ги угояват за Коледа ли? Или другите не заслужават прсто?

Забрана за дискриминация

Чл. 8. При предоставянето на социални услуги не се допуска пряка или непряка дискриминация на лицата, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном…

Можете ли да ми обясните това с генома?

Плюс:
Мнението на БПЦ
https://bg-patriarshia.bg/m/news.php?id=306152

Плюс:
Промените в другите закони

Плюс:
„Нашето виждане е, че най-добрият интерес на детето изисква съдебен акт да ПРЕДХОЖДА винаги налагането на мярка настаняване на дете извън семейството му – като се създаде уредба временното настаняване да изисква съдебен акт, издаван по специален ред и в бързо производство пред съд (например в същия ден), с преценка на спешността на извеждането от съд и бихме предложили такива изменения de lege ferenda. Аргументът, че интересът на детето е защитен, защото има съдебен контрол не е убедителен – той e СЛЕД извеждането на детето (чл. 27 ЗЗдет), което само по себе си е изключително сериозно накърняващо правата му, както и на родителите на детето. Между извеждането и съдебният контрол минават месеци, в които детето е извън семейството си без съдебен акт.“
https://www.law-firm-bg.com/промени-в-законодателството/бележки-относно-закрила-на-детето/

Това е само част от мнението ми по темата, има и още, ма да не досаждам.

  • 0
    6
    Коментарът е обиден или неуместен


Коментар на новината чрез Facebook