България е пред наказателни процедури заради отпадъчните води и замърсения въздух

България е пред наказателни процедури заради отпадъчните води и замърсения въздух

© Юлия Лазарова

България е изправена пред две наказателни процедури на ЕС – заради отпадъчните води и заради липсата на достъп до правосъдие заради мръсния въздух, съобщи пресслужбата на Еврокомисията.

Комисията настоятелно приканва България, Чехия, Франция и Полша да гарантират, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО.

Тя изисква от държавите членки да събират и пречистват своите градски отпадъчни води, преди да ги излеят в околната среда. За агломерациите с 2000 или повече жители при пречистването трябва не само да бъдат премахнати твърдите вещества, но и да бъдат разградени органичните вещества чрез използване на бактерии.

България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации, в 69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване, а в 71 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване. Всички тези агломерации трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г.

Комисията изпраща мотивирани становища и на четирите държави, като им предоставя четири месеца, за да коригират положението. Ако те не предприемат подходящи действия, комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

Комисията приканва настоятелно България и Полша да премахнат пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха. Нито една от двете държави не е гарантирала, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от превишаванията на пределно допустимите стойности на замърсяването на въздуха съгласно Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, могат да сезират националните съдилища.

Природозащитните организации и физическите или юридическите лица в тези две държави членки нямат право да оспорват съответствието на план за качество на въздуха и да искат от публичните органи да изготвят планове за качество на въздуха, както се изисква от директивата.

Комисията реши да изпрати на двете държави официални уведомителни писма, с които им дава срок от четири месеца, за да поправят това положение. Официалното уведомително писмо за нарушения на европейското право е първата стъпка в наказателните процедури; следва изпращане на „мотивирано становище“, което е формално искане страната да се съобрази с европейските закони. Ако националните власти продължават да не ги спазват, ЕК изпраща въпроса към Европейския съд.Коментар на новината чрез Facebook