Дезинфекция, еднопосочно движение в съдилищата и онлайн дела от утре

Съдиите и служителите, които не са дежурни и не са включени в график, ще продължат да работят дистанционно.

© Юлия Лазарова

Съдиите и служителите, които не са дежурни и не са включени в график, ще продължат да работят дистанционно.

След продължило 10 часа заседание, започнало със скандал, Съдийската колегия на ВСС прие правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия, които влизат в сила от утре – след отменянето на извънредното положение на 13 май.

В сградите ще се влиза само със задължителни лични предпазни средства – маски, предпазни шлемове и ръкавици. Съдилищата трябва да осигурят резервни на входа.

На входовете на съдебните сгради, в конвойните и във всички помещения трябва да бъдат осигурени дезинфектанти. В съдебните зали и общодостъпните помещения да се поставят по възможност прегради.

Съдийската колегия препоръчва асансьорите да не се ползват, а ако се налага, то това да става с предпазни материали.

Вещите лица и свидетелите трябва да изчакват извън съдебните сгради или залите докато бъдат повикани, а свидетелите да напускат съдебните сгради веднага след като бъдат разпитани.

Председателите на съдилищата, които са стопани на съответната сграда, ще определят организацията, редът и мястото за изчакване по делата, както и координацията по изпълнението и спазването им след съгласуване със съдебната охрана.

Придвижването по коридорите и стълбищата в съдебните сгради трябва да става еднопосочно.

Всички пейки и столове в коридорите трябва да бъдат прибрани, а ако това не е възможно, те трябва да бъдат ограничени с ленти, за да не се използват.

Съдилищата ще имат възможност да сключват договори с фирми за професионално почистване и дезинфекция, ако не разполагат с достатъчно чистачи.

Когато е възможно ще се работи при отворени прозорци и вентилационни системи, но само, ако се осигурява чист въздух отвън, но не и циркулиращ в цялата сграда или различни помещения.

Справките по дела трябва да се извършват на едно гише, а в големите съдилища може и на повече, но така, че да се спазва задължителна дистанция от 2 метра. Справките ще се правят сутрин от 9 до 12 часа и следобед след 14 часа. В останалото време трябва се извършва дезинфекция на помещенията и гишетата.

Съдиите могат да работят в кабинетите си, но, ако не са повече от двама и това ще бъде позволено, само, ако са на разстояние от 2 метра един от друг и при задължително проветряване и дезинфекция.

Съдиите и служителите, които не са дежурни и не са включени в график, ще продължат да работят дистанционно.

В адвокатските стаи да се допускат адвокати и страни по делата само при спазване на разстояние от поне 2 метра между масите, на които ще се четат дела. След всеки да се дезинфектира с препарати.

В службите, деловодствата и канцелариите да работят толкова служители, колкото е възможно при спазване на разстояние между тях от поне 2 метра и при наличие на възможност за проветряване и постоянна дезинфекция.

В залите да не се допуска публика, включително външни лица и медии, а задачата по осигуряване на публичността на заседанията ще бъде на пресаташетата. Те ще трябва да подготвят справки за делата с обществен интерес, както и да правят изявления след края на делото.

Трябва да се осигури възможност за видеоконферентно провеждане на заседания по делата.

Ако в съдилищата няма възможност да се спазват мерките, делата трябва да бъдат пренасрочвани за други дати и час. Отложените дела да бъдат вписвани в електронен регистър. Освен това не трябва да се насрочват дела за един и същи ден и час, за да се избегне струпване на много хора. При пренасрочване на заседанието, страните по делото трябва да бъдат уведомени по надлежен ред и своевременно.

Призовките по делата да стават по телефон или на електронна поща. Ако това не е възможно, при физическо връчване на призовки, книжа и съобщения служителите трябва да бъдат снабдени със защитни средства, да използват служебните автомобили на съдилищата, да бъдат тествани за коронавирус веднъж месечно.

Няма да връчват призовки, книжа и съобщения на хора, поставени в карантина. Служители на съдилищата и призовкари няма да влизат и в райони, които са изолирани заради коронавируса.

Комисията по бюджет и финанси на ВСС ще трябва да извърши разпределение на автомобилите, които не се използват и те да бъдат предоставени на съдилищата в София като с тях ще се разнасят призовки, книжа и документи.

Трябва да започне масово сканиране на дела, за да бъдат създадени електронни папки в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) в съдилищата, които все още не прилагат тази практика.

Освен това трябва да се организира и оторизиран достъп на съдиите до електронните копия на делата в ЕПЕП, докато стане готова Единната информационна система на съдилищата.

Експерти, вещи лица и преводачи ще могат да подписват заключенията и преводите си с квалифициран електронен подпис. Административните ръководители на съдилища трябва да организират възможност вещите лица да подават експертизите си и по електронен път.

Всеки месец съдилищата трябва да изпращат справка за това колко дела са били отложени по обективни причини. Идеята е тези случаи да не се отчитат в ущърб на съдиите при атестиране, участия в конкурси, повишаване в ранг от Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Забранява се провеждането на всички предварително организирани общи събрания и семинари до края на годината като те могат да бъдат провеждани дистанционно и чрез видеоконферентна връзка.Коментар на новината чрез Facebook