"Артекс" все пак ще може да съди протестиращ за уронване на престижа на компанията

Ами не мога да разбера. В решение на САС от м.10 2018 год. са приели следното: Разпоредбите на ЗЗД за деликтната отговорност са изяснени по съдържание и обхват с дългогодишното им прилагане в посочения по-горе смисъл, поради което ВКС не споделя тезата за необходимост от осъвременяване на съдебната практика при променени общественоикономически условия и ново законодателство /ТЗ, ЗГМО, ЗОДОВ/. Трайно установената до момента съдебна практика със задължителен за приложение от съдилищата характер, изразена в ППВС № 4/61 г., № 4/68 г., № 5/69 г. и № 2/84 г., възприета и в решение № 197/19.02.97 г. по гр. д. № 250/1995 г. на ВКС V г. о. на ВКС, определение № 271 от 19.03.10 г. по гр. д. № 8/2010 г. на ІІІ г. о. на ГК и определение № 91/17.02.11 г. по гр. д. № 615/2010 г. на ВКС ТК, І т. о. сочи непротиворечиво, че право на обезщетение за претърпени от деликт неимуществени вреди имат физическите лица, но не и юридическите такива, като изключенията произтичат само от закона/ има се предвид чл. 4, вр. чл. 1 от ЗОДОВ, чл. 631а, ал. 2, вр. ал. 1 ТЗ, и чл. 76а, вр. чл. 2 ЗМГО/ предвид специфичния предмет на урежданите в посочените норми обществени отношения.
Съображенията за посоченото разрешение произтичат от това, че след като юридическите лица за разлика от физическите формират волята си само чрез своите органи, нямат собствени психика, физическа сетивност, здраве, чувства и емоционален свят, т. е. са изкуствени субекти на правото, те не биха могли да претърпят морални вреди, болки и страдания, каквито са присъщи на човешкия индивид. Ако един търговец например е претърпял негативи от чужди зловредни действия или бездействия, те ще му се отразят само в имуществен план, намирайки единствено счетоводен израз като преки загуби и/или пропуснати ползи, свързани с дейността му. Юридическите лица нямат открити счетоводни сметки за обезщетения от неимуществени вреди. В този смисъл за тях е напълно неприложим и критерият „справедливост“, визиран в чл. 52 от ЗЗД, поставен от правната теория и практика в основата на преценката за размера на обезщетението, дължимо на увредените от претърпени неимуществени щети, изчисляван като функция от интензитета и продължителността на травмиращите пострадалия човешки индивид изживявания, каквито юридическата личност не може да изпита. Липсва засегнато правно благо, което да подлежи на компенсация. Изхождайки от липсата на критерий, съдът добавя към горното, че в случай като този, при ищец юридическо лице е обективно невъзможно определянето на обоснован размер на паричната му компенсация от неимуществени вреди.
Т.е. приели са, че 631а е изключение и не може да се прилага извън случаите на умишлено увреждане чрез молба за откриване на производство по несъстоятелност. Не знам на какво се е позовал сега съда, та е приел, че ЮЛ може да претендира неимуществени вреди. Лично на мен не ми харесва и не ми изнася това, но да видим.
А за притеснените от това решение – това че са приели, че иска е допустим, не означава, че е и основателен. Аз не виждам как някой, който има интерес /граждански/ от проверка, има право да е недоволен от решението на администрацията да позволи изграждане на обект с подобни мащаби, и не на последно място – има право да протестира, като го е сторил може да е причинил вреди. Да не говорим, че строежът и към момента е спрян, т.е. прието е от някакви общински и държавни органи, че недоволството на протестиращите не е лишено от основание. Искът отсега мога да отхвърля без да съм запознат с материалите по делото, а какво остава за съда, който ще го разгледа.

  • 1
    0
    Коментарът е обиден или неуместен


Коментар на новината чрез Facebook