Излишък от 845 млн. лева в хазната за годината

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2017 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2017 г. е положително ...

Източник на новината» standartnews.com


Коментар на новината чрез Facebook